Lượt đi
Can Tho Ho Chi Minh
T3, 16/08
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Can Tho đến Ho Chi Minh ngày đi Thứ ba, 16 Tháng 8 2022

Khởi hành Đến Giá
 


4h 00m
00:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
04:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
01:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
05:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
02:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
06:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
02:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
06:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
03:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
07:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Đông
165,000 đ4h 00m
03:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
07:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
03:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
07:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
04:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
08:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
04:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
08:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
05:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
09:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
05:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
09:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
06:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
10:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
06:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
10:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
07:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
11:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
07:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
11:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
08:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
12:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
08:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
12:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Đông
165,000 đ4h 00m
08:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
12:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
08:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
12:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
09:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
13:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
09:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
13:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
09:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
13:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
10:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
14:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
10:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
14:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
10:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
14:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
11:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
15:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
11:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
15:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
12:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
16:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
12:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
16:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Đông
165,000 đ4h 00m
12:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
16:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
12:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
16:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
13:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
17:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
13:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
17:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
13:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
17:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
14:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
18:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Đông
165,000 đ4h 00m
14:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
18:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
14:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
18:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
14:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
18:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
15:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
19:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
15:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
19:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
15:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
19:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
16:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
20:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
16:01
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
20:01
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
16:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
20:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
17:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
21:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Đông
165,000 đ4h 00m
17:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
21:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
17:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
21:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
18:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
22:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
18:30
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
22:30
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
19:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
23:00
T3, 16/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
20:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
00:00
T4, 17/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
21:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
01:00
T4, 17/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
22:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
02:00
T4, 17/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ4h 00m
23:00
T3, 16/08

CẦN THƠ
BX Trung Tâm
03:00
T4, 17/08

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
165,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.

Phương tiện di chuyển từ Can Tho đến Ho Chi Minh

Xe khách là phương tiện dễ dàng nhất đi Cần Thơ đến Hồ Chí Minh.

Khoảng cách từ Cần Thơ đến Hồ Chí Minh bao xa?

Khoảng cách từ Cần Thơ đến Hồ Chí Minh là 170 km. Lựa chọn duy nhất để đi từ Cần Thơ đến Hồ Chí Minh là xe khách.

Từ Cần Thơ đến Hồ Chí Minh mất bao lâu?

Thời gian di chuyển từ Cần Thơ đến Hồ Chí Minh bằng xe khách khoảng 3 tiếng 30 phút.

Có mấy loại xe khách chạy tuyến Cần Thơ đi Hồ Chí Minh?

Hiện nay có 3 loại xe khách chạy tuyến Cần Thơ đi Hồ Chí Minh.

Xe Limousine: là loại xe có nội thất được tân trang lại với ba hàng ghế có sức chứa 9 hành khách. Hoặc một hàng ghế ở phía sau và bốn ghế riêng ở trung tâm có sức chứa tối đa 7 hành khách. Ngoài ra, có thêm chỗ cho 1 hành khách ở phía trước bên cạnh tài xế.

Xe Giường nằm: là loại xe có 2 tầng được trang bị với những chiếc ghế nằm thoải mái, có sức chứa 40-46 hành khách.

Xe Giường nằm cabin: là loại xe giường nằm đời mới được thiết kế 2 dãy cabin 2 tầng có rèm che kín đáo. Trong mỗi cabin được trang bị chăn, gối, tivi, và ổ sạc điện thoại rất tiện nghi và sang trọng.

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng xe khách, mời các bạn tham khảo bài viết Hướng dẫn đi du lịch bằng xe khách ở Việt Nam.

Giá vé xe khách đi từ Cần Thơ đến Hồ Chí Minh bao nhiêu?

Giá vé xe khách từ Cần Thơ đi Hồ Chí Minh bắt đầu từ 130,000 đồng. Tuỳ thuộc vào loại xe bạn chọn.

Lưu ý: vào những ngày lễ hoặc cuối tuần, một số nhà xe sẽ tăng giá vé do nhu cầu đi lại nhiều hơn ngày thường.

Xe khách Cần Thơ đi Hồ Chí Minh khởi hành ở đâu?

Hầu hết xe khách Cần Thơ đi Hồ Chí Minh khởi hành từ Bến Xe Trung tâm Cần Thơ và vp của cty ở số 89 Nguyễn Bình, Cái Khế, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Vui lòng có mặt tại điểm đón ít nhất 30-60 phút trước giờ khởi hành. Lưu ý rằng nhiều nhà xe có sắp xếp xe trung chuyển đón khách từ điểm hẹn và đưa khách đến điểm khởi hành. Bạn nên có mặt sớm nếu không muốn nhỡ chuyến xe.

Xe khách Cần Thơ đi Hồ Chí Minh dừng bến cuối ở đâu?

Hầu hết xe khách Cần Thơ đi Hồ Chí Minh dừng ở Bến xe Miền Tây và ở văn phòng đại diện của công ty tại quận 5, quận 6 và quận 10, Hồ Chí Minh.

Từ Hồ Chí Minh tôi có thể đi đâu tiếp?

Từ Hồ Chí Minh, bạn có thể đi xe khách đến Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku hoặc bay đến Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, Huế, Phú QuốcCôn Đảo.