Lượt đi
Kyoto Tokyo
T2, 03/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kyoto đến Tokyo ngày đi Thứ hai, 03 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
NOZOMI 64


2h 07m
21:38
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
23:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 200


2h 09m
06:14
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
08:23
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 70


2h 09m
07:06
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
09:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 250


2h 09m
20:15
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
22:24
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 202


2h 10m
06:29
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
08:39
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 68


2h 10m
06:47
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
08:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 58


2h 10m
20:47
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
22:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 60


2h 10m
21:02
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
23:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 282


2h 11m
06:22
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
08:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 76


2h 11m
08:13
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
10:24
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 82


2h 11m
09:13
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:24
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 88


2h 11m
10:13
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:24
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 390


2h 11m
14:13
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
16:24
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 228


2h 11m
15:16
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
17:27
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 234


2h 11m
16:16
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
18:27
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 238


2h 11m
17:16
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
19:27
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 242


2h 11m
18:16
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
20:27
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 246


2h 11m
19:16
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
21:27
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 62


2h 11m
21:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
23:32
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 288


2h 12m
06:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
09:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 204


2h 12m
07:12
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
09:24
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 72


2h 12m
07:24
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
09:36
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 74


2h 12m
07:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
09:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 208


2h 12m
07:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
10:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 212


2h 12m
08:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
10:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 2


2h 12m
08:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
10:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 214


2h 12m
08:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 4


2h 12m
09:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 324


2h 12m
09:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 8


2h 12m
10:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 10


2h 12m
10:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 338


2h 12m
10:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
13:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 14


2h 12m
11:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
13:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 90


2h 12m
11:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
13:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 354


2h 12m
11:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
14:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 18


2h 12m
12:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
14:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 92


2h 12m
12:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
14:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 370


2h 12m
12:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
15:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 22


2h 12m
13:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
15:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 94


2h 12m
13:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
15:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 386


2h 12m
13:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
16:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 26


2h 12m
14:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
16:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 96


2h 12m
14:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
16:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 402


2h 12m
14:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
17:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 30


2h 12m
15:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
17:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 98


2h 12m
15:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
17:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 232


2h 12m
15:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
18:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 34


2h 12m
16:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
18:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 100


2h 12m
16:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
18:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 428


2h 12m
16:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
19:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 38


2h 12m
17:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
19:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 40


2h 12m
17:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
19:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 102


2h 12m
17:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
20:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 44


2h 12m
18:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
20:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 46


2h 12m
18:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
20:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 104


2h 12m
18:54
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
21:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 50


2h 12m
19:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
21:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 248


2h 12m
19:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
21:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 52


2h 12m
19:45
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
21:57
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 56


2h 12m
20:21
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
22:33
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 252


2h 12m
20:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
22:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 482


2h 12m
21:15
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
23:27
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 66


2h 13m
06:38
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
08:51
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 210


2h 14m
08:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
10:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 80


2h 14m
09:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 6


2h 14m
10:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 12


2h 14m
11:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
13:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 16


2h 14m
12:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
14:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 20


2h 14m
13:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
15:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 24


2h 14m
14:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
16:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 28


2h 14m
15:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
17:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 32


2h 14m
16:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
18:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 36


2h 14m
17:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
19:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 42


2h 14m
18:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
20:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 48


2h 14m
19:01
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
21:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 206


2h 15m
07:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
09:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 296


2h 15m
07:36
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
09:51
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 302


2h 15m
08:06
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
10:21
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 78


2h 15m
08:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
10:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 216


2h 15m
09:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 320


2h 15m
09:36
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:51
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 84


2h 15m
09:39
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:54
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 86


2h 15m
09:48
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:03
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 218


2h 15m
10:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 220


2h 15m
11:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
13:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 222


2h 15m
12:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
14:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 224


2h 15m
13:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
15:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 226


2h 15m
14:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
16:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 230


2h 15m
15:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
17:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 236


2h 15m
16:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
18:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 240


2h 15m
17:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
19:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 244


2h 15m
18:30
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
20:45
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 54


2h 15m
20:00
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
22:15
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 522


2h 24m
20:03
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
22:27
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 520


2h 28m
19:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
21:36
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 666


2h 30m
20:36
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
23:06
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 668


2h 30m
20:59
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
23:29
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 500


2h 34m
09:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 502


2h 34m
10:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 504


2h 34m
11:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
13:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 506


2h 34m
12:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
14:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 508


2h 34m
13:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
15:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 510


2h 34m
14:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
16:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 512


2h 34m
15:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
17:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 514


2h 34m
16:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
18:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 516


2h 34m
17:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
19:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 518


2h 34m
18:08
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
20:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 638


2h 39m
07:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
10:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 642


2h 39m
08:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 644


2h 39m
09:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 646


2h 39m
10:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
13:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 648


2h 39m
11:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
14:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 650


2h 39m
12:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
15:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 652


2h 39m
13:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
16:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 654


2h 39m
14:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
17:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 656


2h 39m
15:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
18:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 658


2h 39m
16:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
19:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 660


2h 39m
17:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
20:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 662


2h 39m
18:33
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
21:12
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 664


2h 42m
19:36
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
22:18
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 634


2h 44m
06:25
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
09:09
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 636


2h 45m
06:57
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
09:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 640


2h 51m
07:51
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
10:42
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 708


3h 38m
08:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
11:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 712


3h 38m
09:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
12:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 716


3h 38m
10:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
13:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 720


3h 38m
11:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
14:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 724


3h 38m
12:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
15:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 728


3h 38m
13:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
16:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 732


3h 38m
14:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
17:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 736


3h 38m
15:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
18:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 740


3h 38m
16:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
19:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 744


3h 38m
17:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
20:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 748


3h 38m
18:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
21:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

KODAMA 752


3h 38m
19:10
T2, 03/06

KYOTO
Kyoto
22:48
T2, 03/06

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.