Limbongan Maju

Giới thiệu

Limbongan Maju là một công ty phà của Malaysia phục vụ tuyến đường giữa Tanjung Belungkor và Singapore.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Limbongan Maju:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu:

Limbongan Maju Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Limbongan Maju, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu:

Limbongan Maju Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Limbongan Maju, vé là không hoàn trả.