super fast ferry
penang  
0 đánh giá
Super Fast Ferry là một công ty phà Malaysia phục vụ tuyến đường giữa Langkawi và Penang.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu:

Super Fast Ferry Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Super Fast Ferry, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu:

Super Fast Ferry Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Super Fast Ferry, vé là không hoàn trả.