China Railway

Giới thiệu

China Railway là tập đoàn đường sắt quốc doanh của Trung Quốc, vận hành các tuyến tàu kết nối Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thành Đô, Quảng Châu, Hồng Kông, ngoài ra còn vận hành chuyến tàu liên vận quốc tế đến Hà Nội, Việt Nam.

Đánh giá

 Dựa trên 15 đánh giá từ khách hàng.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với China Railway:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé tàu hỏa:

China Railway Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Hạng thương gia Không được phép
Vé Ngồi mềm Hạng đặc biệt Không được phép
Vé Ngồi mềm Hạng nhất Không được phép
Vé Nằm mềm khoang 4 Không được phép
Vé Ngồi mềm Hạng nhì Không được phép
Vé Nằm mềm khoang 4 Không được phép
Vé Nằm mềm khoang 2 Deluxe Không được phép
Vé Nằm cứng khoang 6 Không được phép
Vé Ghế phụ Không được phép
Vé Không chỗ Không được phép
Vé Ngồi cứng Không được phép
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của Đường sắt Trung Quốc, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi. Để thay đổi ngày đi hoặc thời gian khởi hành, bạn phải hủy đặt chỗ hiện tại và phát hành đặt chỗ mới.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé tàu hỏa:

China Railway Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Hạng thương gia Được phép, thu phí
Vé Ngồi mềm Hạng đặc biệt Được phép, thu phí
Vé Ngồi mềm Hạng nhất Được phép, thu phí
Vé Nằm mềm khoang 4 Được phép, thu phí
Vé Ngồi mềm Hạng nhì Được phép, thu phí
Vé Nằm mềm khoang 4 Được phép, thu phí
Vé Nằm mềm khoang 2 Deluxe Được phép, thu phí
Vé Nằm cứng khoang 6 Được phép, thu phí
Vé Ghế phụ Được phép, thu phí
Vé Không chỗ Được phép, thu phí
Vé Ngồi cứng Được phép, thu phí
Vé Ngồi mềm Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn hủy đặt chỗ với Đường sắt Trung Quốc, vui lòng quản lý đặt chỗ của bạn và yêu cầu hủy bỏ để hoàn trả. Tùy chọn này có sẵn cho đến 24 giờ trước khi khởi hành, ngoại trừ ngày lễ. Không hoàn vé nếu vé giấy đã được xuất tại ga hoặc các đại lý được ủy quyền.

Phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả. Phí hủy bỏ sẽ được áp dụng. Số tiền hoàn trả tùy thuộc vào quyết định của cơ quan đường sắt.

Đối với hành trình Hà Nội - Nam Ninh:

- 33% giá vé + 50,000 VND trên mỗi vé nếu vé đã được gửi.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 3 ngày trước khi khởi hành.

Đối với hành trình Guangzhou-Shenzhen-Hongkong:

- 5% giá vé + 20 CNY mỗi vé nếu hoàn vé nhiều hơn 15 ngày trước khi khởi hành.
- 30% giá vé + 20 CNY mỗi vé nếu hoàn vé từ 2 đến 15 ngày trước khi khởi hành.
- 50% giá vé + 20 CNY mỗi vé nếu hoàn vé từ 1 ngày đến 2 ngày trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 1 ngày trước khi khởi hành hoặc khởi hành vào ngày lễ.

Đối với các hành trình khác:

- 20 CNY mỗi vé nếu hoàn vé nhiều hơn 15 ngày trước khi khởi hành
- 5% giá vé + 20 CNY mỗi vé nếu hoàn vé từ 2 đến 15 ngày trước khi khởi hành.
- 10% giá vé + 20 CNY mỗi vé nếu hoàn vé từ 1 đến 2 ngày trước khi khởi hành.
- Không hoàn trả nếu ít hơn 1 ngày trước khi khởi hành hoặc khởi hành vào ngày lễ.