966800
nam ninh  
5 đánh giá
966800 la một cong ty xe khach của Trung Quốc chạy trong tỉnh Quảng Tay giữa cac thanh phố như Nam Ninh, Quế Lam, Liễu Chau, Ngo Chau, Quy Cảng, Bắc Hải va Ha Nội.

Hạng đặt chỗ

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

966800 Đổi giờ/ngày
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của 966800, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

966800 Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ngồi mềm Không được phép

Theo chính sách của 966800, vé là không hoàn trả.