Lượt đi
Kyoto Tokyo
CN, 28/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kyoto đến Tokyo ngày đi Chủ nhật, 28 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
NOZOMI 64


2h 07m
21:38
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 200


2h 09m
06:14
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
08:23
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 70


2h 09m
07:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 250


2h 09m
20:15
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 194


2h 09m
20:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 478


2h 09m
20:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 480


2h 09m
21:12
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 198


2h 09m
21:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:39
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 486


2h 09m
21:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:39
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 280


2h 10m
06:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
08:26
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 202


2h 10m
06:29
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
08:39
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 68


2h 10m
06:47
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
08:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 58


2h 10m
20:47
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 60


2h 10m
21:02
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 282


2h 11m
06:22
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
08:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 292


2h 11m
07:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 76


2h 11m
08:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 304


2h 11m
08:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 82


2h 11m
09:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 316


2h 11m
09:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 88


2h 11m
10:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 328


2h 11m
10:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 122


2h 11m
11:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 342


2h 11m
11:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 358


2h 11m
12:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 130


2h 11m
12:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 360


2h 11m
12:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 374


2h 11m
13:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 376


2h 11m
13:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 390


2h 11m
14:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 392


2h 11m
14:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 406


2h 11m
15:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 228


2h 11m
15:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 162


2h 11m
16:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 418


2h 11m
16:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 234


2h 11m
16:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 432


2h 11m
17:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 170


2h 11m
17:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 238


2h 11m
17:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 444


2h 11m
18:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 176


2h 11m
18:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 242


2h 11m
18:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 456


2h 11m
19:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 182


2h 11m
19:13
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 246


2h 11m
19:16
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 462


2h 11m
19:48
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:59
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 62


2h 11m
21:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:32
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 286


2h 12m
06:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 288


2h 12m
06:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 290


2h 12m
07:00
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 204


2h 12m
07:12
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:24
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 294


2h 12m
07:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 72


2h 12m
07:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 74


2h 12m
07:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 208


2h 12m
07:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 212


2h 12m
08:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 306


2h 12m
08:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 2


2h 12m
08:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 214


2h 12m
08:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 4


2h 12m
09:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 318


2h 12m
09:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 322


2h 12m
09:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 324


2h 12m
09:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 8


2h 12m
10:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 10


2h 12m
10:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 120


2h 12m
10:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 336


2h 12m
10:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 338


2h 12m
10:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 14


2h 12m
11:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 344


2h 12m
11:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 346


2h 12m
11:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 90


2h 12m
11:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 352


2h 12m
11:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 128


2h 12m
11:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 354


2h 12m
11:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 18


2h 12m
12:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 92


2h 12m
12:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 370


2h 12m
12:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 136


2h 12m
12:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 22


2h 12m
13:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 94


2h 12m
13:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 386


2h 12m
13:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 26


2h 12m
14:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 96


2h 12m
14:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 402


2h 12m
14:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 30


2h 12m
15:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 98


2h 12m
15:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 232


2h 12m
15:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 160


2h 12m
15:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 34


2h 12m
16:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 420


2h 12m
16:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 100


2h 12m
16:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 168


2h 12m
16:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 428


2h 12m
16:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 38


2h 12m
17:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 434


2h 12m
17:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 40


2h 12m
17:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 102


2h 12m
17:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 44


2h 12m
18:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 446


2h 12m
18:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 46


2h 12m
18:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 104


2h 12m
18:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 50


2h 12m
19:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 248


2h 12m
19:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 184


2h 12m
19:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 458


2h 12m
19:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 460


2h 12m
19:39
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 52


2h 12m
19:45
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:57
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 464


2h 12m
19:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 188


2h 12m
19:54
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 468


2h 12m
20:09
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 56


2h 12m
20:21
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:33
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 470


2h 12m
20:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 252


2h 12m
20:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 254


2h 12m
20:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 192


2h 12m
20:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 472


2h 12m
20:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 474


2h 12m
20:39
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 476


2h 12m
20:42
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:54
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 482


2h 12m
21:15
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 260


2h 12m
21:24
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 284


2h 13m
06:35
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
08:48
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 66


2h 13m
06:38
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
08:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 210


2h 14m
08:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 80


2h 14m
09:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 6


2h 14m
10:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 12


2h 14m
11:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 16


2h 14m
12:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 20


2h 14m
13:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 24


2h 14m
14:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 28


2h 14m
15:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 32


2h 14m
16:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 36


2h 14m
17:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 42


2h 14m
18:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 48


2h 14m
19:01
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 206


2h 15m
07:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 296


2h 15m
07:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 300


2h 15m
07:48
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 302


2h 15m
08:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 78


2h 15m
08:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 308


2h 15m
08:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 312


2h 15m
08:48
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 314


2h 15m
09:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 114


2h 15m
09:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 216


2h 15m
09:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 320


2h 15m
09:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 84


2h 15m
09:39
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:54
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 86


2h 15m
09:48
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 326


2h 15m
10:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 116


2h 15m
10:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 218


2h 15m
10:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 332


2h 15m
10:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 340


2h 15m
11:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 220


2h 15m
11:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 348


2h 15m
11:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 222


2h 15m
12:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 362


2h 15m
12:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 364


2h 15m
12:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 366


2h 15m
12:48
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 224


2h 15m
13:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 380


2h 15m
13:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 382


2h 15m
13:48
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 142


2h 15m
13:48
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 388


2h 15m
14:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 226


2h 15m
14:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 396


2h 15m
14:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 404


2h 15m
15:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 230


2h 15m
15:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 410


2h 15m
15:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 412


2h 15m
15:39
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:54
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 158


2h 15m
15:48
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 416


2h 15m
16:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 236


2h 15m
16:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 422


2h 15m
16:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 424


2h 15m
16:39
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:54
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 426


2h 15m
16:48
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:03
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 430


2h 15m
17:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 240


2h 15m
17:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 172


2h 15m
17:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 436


2h 15m
17:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 440


2h 15m
18:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 442


2h 15m
18:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 178


2h 15m
18:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 244


2h 15m
18:30
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:45
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 448


2h 15m
18:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:51
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 450


2h 15m
18:39
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:54
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 454


2h 15m
19:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 452


2h 15m
19:06
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:21
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

NOZOMI 54


2h 15m
20:00
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:15
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 522


2h 24m
20:03
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:27
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 520


2h 28m
19:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:36
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 666


2h 30m
20:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:06
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 668


2h 30m
20:59
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
23:29
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 500


2h 34m
09:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 502


2h 34m
10:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 504


2h 34m
11:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 506


2h 34m
12:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 508


2h 34m
13:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 510


2h 34m
14:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 512


2h 34m
15:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 514


2h 34m
16:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 516


2h 34m
17:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 518


2h 34m
18:08
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 638


2h 39m
07:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
10:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 642


2h 39m
08:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
11:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 644


2h 39m
09:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
12:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 646


2h 39m
10:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
13:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 648


2h 39m
11:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
14:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 650


2h 39m
12:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
15:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 652


2h 39m
13:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
16:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 654


2h 39m
14:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
17:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 656


2h 39m
15:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
18:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 658


2h 39m
16:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
19:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 660


2h 39m
17:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
20:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 662


2h 39m
18:33
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
21:12
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 664


2h 42m
19:36
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
22:18
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 634


2h 44m
06:25
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:09
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,320

HIKARI 636


2h 45m
06:57
CN, 28/07

KYOTO
Kyoto
09:42
CN, 28/07

TOKYO
Tokyo